Записаться на консультацию

Розірвання шлюбу

Замовити послугу можно за адресою — м. Запоріжжя вул. Незалежної України 68-А , або по тел. +38 (068) 803 79 21 ( Telegram, Viber), +38 (066) 983 59 13,  (097) 92-98-415, (099) 948-77-82 ( Telegram, Viber) , e-mail: cherkashin.ivan@gmail.com

Україна посідає одне з перших місць у Європі за кількістю розлучень і з кожним роком ця статистика зростає. Як результат, звернення до юристів з питань розірвання шлюбу мають масовий характер. Запоріжжя у питаннях з розлучення не є винятком.

Найпростішим і найшвидшим способом розлучитися є звернення до РАЦСу. На жаль, таким чином розірвати шлюб можна лише за умови відсутності у подружжя неповнолітніх дітей. В іншому все досить просто — подружжя приходить до РАЦСу, заповнюють і підписують бланк заяви, платять невелике мито і через короткий час забирають свідоцтва про розірвання шлюбу. У Запоріжжі питаннями розірвання шлюбу займаються всі районні та міські РАЦС.

Розірвання шлюбу

У випадках, коли через якісь причини розлучення через РАЦС неможливе, необхідно звертатися до суду з позовом про розірвання шлюбу. У Запоріжжі позовні заяви про розлучення приймають усі районні суди у цивільному судочинстві (територіальна підсудність яких визначена чинним законодавством України).

Обов’язковими моментами для звернення за розлученням до суду є наявність неповнолітньої дитини у подружжя та відсутність згоди одного з подружжя на розірвання шлюбу. Якщо позов про розірвання шлюбу оформлено правильно, то за кілька тижнів суд ухвалою відкриває провадження у справі, призначає дату судового зачідання та надсилає сторонам повістки про виклик у засідання. Існуюча раніше практика давати подружжю термін на примирення зараз майже не застосовується і у разі явки обох з подружжя на засідання питання має вирішитися без зволікань. Навіть якщо чоловік чи дружина будуть заперечувати проти розлучення, то суд не має права відмовити у розірванні шлюбу.

З особливостей розлучення через суд слід наголосити на вимогах Пленуму Верховного суду України щодо обов’язковості явки до суду заявника (або його представника). Подружжя (чи представник), як правило, має бути особисто, або завчасно направити до суду заяву про розгляд справи без їх участі. У позові про розлучення також можна просити призначити аліменти та розділити майно подружжя, проте робити це юристи не рекомендують, щоб не затягувати процес та не ускладнювати розлучення. Інші вимоги краще заявити окремим позовом (позовами).

У юридичній компанії Черкашина І.І. вартість послуг, що стосуються розірвання шлюбу (а саме складання позовної заяви, представництво у суді тощо), найбільш прийнятна — детально — ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ

Часті питання про розірвання шлюбу:

Як розлучитися з іноземцем?

Розлучення з іноземним громадянином не рідко стає серйозною проблемою через неясність того, до суду якої країни слід звертатися. Якщо хоча б один із подружжя проживає в Україні, то зробити це можна за українським законодавством. Проте, перш ніж подавати позов до суду, настійно рекомендуємо звернутися за консультацією до юриста.

Чи можна подати позов до суду не особисто, а через Представника (адвоката)?

Раніше розлучення було одним із тих категорій справ, які не допускають участі представників. Однак наразі представнику позивача по справі надано всі процесуальні права та обов’язки, що визначені  ЦПК для позивача.  При цьому  нормами ч. 1 ст. 58 ЦПК України встановлено, що сторона, третя особа, якій законом надано право звертатись до суду в інтересах  іншої особи, — може брати участь у судовому процесі особисто (самопредставництво) та (або) через представника.

Отже інститут представництва  може діяти при вирішенні таких  спорів, і  представник  позивача – адвокат не має встановлених  законом процесуальних перешкод та обмежень  для підписання та подання до  суду  позову про розірвання шлюбу від імені позивача.

Що якщо чоловік чи дружина не дають згоди на розлучення?

Заборонити розірвати шлюб суд має право лише у разі наявності у подружжя дитини молодше одного року. Водночас, якщо один із подружжя в суді заявить про небажання розірвати шлюб, то суд має право відкласти розгляд справи та дати подружжю термін на примирення. Зазвичай такий термін становить близько місяця, але жодних обмежень щодо цього питання закон не встановлює.

Як бути якщо чоловік чи дружина не хоче йти до РАЦСу?

РАЦС може розірвати шлюб лише за умови відсутності у подружжя неповнолітніх дітей та подання ними спільної заяви. Якщо один із подружжя до РАЦСу йти не хоче, то єдиний спосіб отримати розлучення – це звернутися з позовом до суду.

Куди йти з рішенням суду про розлучення, та чи можна отримати свідоцтво про розірвання шлюбу? Шлюб вважається розірваним з моменту набрання рішенням суду законної сили. Раніше це рішення потрібно було принести до РАЦСу для отримання свідоцтва про розірвання шлюбу. Наразі суди зобов’язані самі надсилати до РАЦСів такі рішення для внесення змін до реєстру. Щодо отримання свідоцтва про розірвання шлюбу, то якщо шлюб розривається через суд, свідоцтво про розірвання шлюбу не видається. Документом, що засвідчує факт розірвання шлюбу судом, є рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили.

Расторжение брака (развод)

Украина занимает одно из первых мест в Европе по количеству разводов и с каждым годом данная статистика растёт. Как итог, обращения к юристам по вопросам  расторжения брака  носят массовый характер. Запорожье в вопросах  развода  не исключение.

Самым простым и быстрым способом развестись является обращение в ЗАГС. К сожалению, таким образом расторгнуть брак возможно только при условии отсутствия у супругов несовершеннолетних детей. В остальном же всё достаточно просто. Оба супруга приходят в ЗАГС, заполняют и подписывают бланк заявления, платят небольшую пошлину и через короткое время забирают свидетельства о  расторжении   брака . В Запорожье вопросами  расторжения   брака  занимаются все районные и городской ЗАГС.

В случаях, когда по каким-то причинам  развод  через ЗАГС невозможен, необходимо обращаться в суд с иском о  расторжении   брака. В Запорожье исковые заявления о разводе принимают все районные суды в гражданском судопроизводстве.

Обязательным для обращения за  разводом  в суд является — наличие несовершеннолетнего ребенка, отсутствие согласия одного из супругов на  расторжение   брака . Если иск о  расторжении  брака  оформлен правильно, то через несколько недель суд пришлёт сторонам повестки и вызовет в заседание. Существовавшая раньше практика давать супругам срок на примирение сейчас почти не применяется и в случае явки обоих супругов в заседание вопрос должен решиться без проволочек. Даже если муж или жена будут возражать против  развода , то суд не вправе отказать в расторжении   брака .

Из особенностей развода через суд стоит отметить требования Пленума Верховного суда Украины относительно обязательности явки в суд заявителя.  Супруги, как правило, должны присутствовать лично, или заблаговременно направить в суд заявление о рассмотрении дела без их участия. В иске о разводе также можно просить назначить алименты и разделить имущество супругов, однако делать это юристы не рекомендуют, дабы не затягивать процесс и не усложнять развод. Остальные требования лучше заявить отдельным иском (исками).

В юридической компании Черкашина И.И. стоимость услуг, касающихся  расторжения   брака наиболее приемлема — детально — СТОИМОСТЬ УСЛУГ

Наиболее часто задаваемые вопросы о  расторжении   брака:

Как развестись с иностранцем?

Развод с иностранным гражданином не редко становится серьёзной проблемой из-за неясности того, в суд какой страны следует обращаться. Если хотя бы один из супругов проживает в Украине, то сделать это можно по украинскому законодательству. Тем не менее, прежде чем подавать иск в суд настоятельно рекомендуем обратиться за консультацией к юристу.

Можно ли развестись по доверенности?

Развод является одной из тех категорий дел, которые не допускают участия представителей. Обратиться в ЗАГС или суд можно только лично. При необходимости, один из супругов может направить почтой в суд заявление о рассмотрении дела без его участия.

Что если муж или жена не дают согласие на развод?

Запретить расторгнуть брак суд имеет право только в случае наличия у супругов ребёнка младше одного года. В то же время, если один из супругов в суде заявит о нежелании расторгнуть брак, то суд имеет право отложить рассмотрение дела и дать супругам срок на примирение. Обычно такой срок составляет около месяца, но никаких ограничений в данном вопросе закон не устанавливает.

Как быть если муж или жена не хочет идти в ЗАГС?

ЗАГС может расторгнуть брак только при условии отсутствия у супругов несовершеннолетних детей и подаче ими совместного заявления. Если один из супругов в ЗАГС идти не хочет, то единственный способ получить развод – это обратиться с иском в суд.

Куда идти с решением суда о разводе?

Брак считается расторгнутым с момента вступления решения суда в законную силу. Ранее это решение нужно было принести в ЗАГС для получения свидетельства о  расторжении брака. С недавних пор суды обязаны сами отправлять в ЗАГСы такие решения для внесения изменений в реестр.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (12 оценок, среднее: 4,50 из 5)
Загрузка...

©2024 Codevery. Все права защищены