Записаться на консультацию

Аліменти на дитину

Замовити послугу можно за адресою — м. Запоріжжя вул. Незалежної України 68-А , або по тел. +38 (068) 803 79 21 ( Telegram, Viber), +38 (066) 983 59 13,  (097) 92-98-415, (099) 948-77-82 ( Telegram, Viber) , e-mail: cherkashin.ivan@gmail.com

Незважаючи на простоту, справи про стягнення аліментів мають масу особливостей і прихованих нюансів. У Запоріжжі суди перенасичені позовами про стягнення аліментів та аліментних зобов’язань. Мова про них і йтиметься нижче.

Основу всіх справ про стягнення аліментів становлять аліменти на утримання дітей. Звертатися до суду має право той із батьків, з ким проживає дитина, і у кого вона фактично перебуває на утриманні. Зазвичай суди присуджують аліменти у частці відносно всіх доходів одного з батьків. Насправді це чи 1/3 чи 1/4, частіше 1/4 частина. Якщо ж мати або батько офіційно не працює, то суд може присудити аліменти у твердій грошовій сумі (фіксована цифра). Право на аліменти існує до повноліття дитини. Якщо дитина після 18 років продовжує навчатися на денній формі навчання, то право на аліменти триває до закінчення навчання або до досягнення нею 23 років. Щоправда, в такому разі, доведеться звертатися до суду повторно.

З 8 липня 2017 року сімейне законодавство доповнено нормою, згідно з якою той із батьків або інших законних представників дитини, разом з якою проживає дитина, має право звернутися до суду із заявою про стягнення аліментів у розмірі: на одну дитину — 1/4, на двох дітей — 1/3, на трьох і більше дітей — 50% (раніше було 30%) заробітку (доходу) платника аліментів, але не більше ніж 10 прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку.

При призначенні аліментів у Запоріжжі суди, як правило, враховують матеріальний стан платника аліментів, наявність у нього інших утриманців та стан його здоров’я.

Слід зазначити, що багато хто плутає стягнення аліментів з іншими додатковими витратами на дитину. Сімейний кодекс свідчить, що додатковими витратами на дитину (стягуються додатково до аліментів) є витрати пов’язані з хворобами або травмами дитини, розвитком її індивідуальних здібностей (позашкільні гуртки, секції тощо).

Крім дітей, право на аліменти (утримання) може мати також один із подружжя. Головною умовою для цього є непрацездатність того, хто претендує на аліменти та наявність у другого з подружжя фінансової можливості платити аліменти. Подібні справи дуже індивідуальні та мають масу підводного каміння. Як правило, суди найохочіше присуджують аліменти на утримання жінок, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною, але тільки до закінчення такої відпустки (до досягнення дитиною  3-х років).

Не варто забувати і про обов’язок дітей утримувати своїх непрацездатних батьків. В даному випадку все досить просто – суд може зобов’язати повнолітніх дітей платити непрацездатним та нужденним батькам аліменти, які потребують утримання. Додатково батьки мають право стягувати з дітей частину витрат на лікування.

Крім судового, існує ще й договірний спосіб врегулювання аліментних відносин. Подружжя, батьки та діти можуть укладати договори, в яких вказувати форму та розмір аліментів, а також будь-які інші зобов’язання такого роду. На жаль, такі договори зустрічаються досить рідко і, найчастіше, питання щодо аліментів вирішуються через суд.

Вартість послуг із стягнення аліментів у юридичній компанії Черкашина І.І. (а саме складання позовної заяви, представництво у суді тощо) наступна: — ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ.

Також Ви можете записатись на юридичну консультацію до адвоката з питань стягнення аліментів, в ході якої зможете отримати відповіді на ці та інші питання: Як подати на аліменти? Скільки коштує суд з призначення аліментів? Який розмір аліментів на дитину чи розмір аліментів на кількох дітей? Як збільшити розмір аліментів? Як зменшити розмір аліментів? Скільки аліментів платитиме непрацюючий? Чи є кримінальна відповідальність за несплату аліментів та інші питання.

Часті питання:

Як визначити розмір аліментів?

Розмір аліментів визначається судом і може бути встановлений або у частині від заробітку платника, або у твердій сумі.

Яку суму аліментів призначає суд?

Якщо раніше законодавчо розмір аліментів не було встановлено, то з 8 липня 2017 року сімейне законодавство доповнено нормою, згідно з якою той із батьків або інших законних представників дитини, разом з якою проживає дитина, має право звернутися до суду із заявою про стягнення аліментів у розмірі: на одну дитину — 1/4, на двох дітей — 1/3, на трьох і більше дітей — 50% (раніше було 30%) заробітку (доходу) платника аліментів, але не більше ніж 10 прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку.

Який найменший розмір аліментів в Україні?

Розмір аліментів не може бути меншим, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини. Прожитковий мінімум залежить від віку дитини, аліменти на утримання якої призначаються. Це нововведення прийнято у 2017 році, бо до 8 липня 2017 року мінімальний розмір аліментів становив — 30 прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку.

Чи можна змінити розмір аліментів, встановлених судом?

Якщо після призначення аліментів матеріальний стан або стан здоров’я платника аліментів або дитини суттєво змінилися, то суд має право змінити розмір раніше присуджених аліментів як у бік збільшення, так і зменшення.

Як провести індексацію аліментів?

Індексація аліментів провадиться у тому випадку, якщо вони були присуджені у твердій грошовій сумі та за умови, що індекс інфляції за попередній місяць перевищив 1%. По суті, аліменти індексуються так само, як зарплати. Індексацію має проводити Державна виконавча служба. Якщо вона це робити відмовляється, необхідно звертатися до суду.

Несмотря на кажущуюся простоту, дела о  взыскании   алиментов  имеют массу особенностей и скрытых нюансов. В Запорожье суды перенасыщены исками о  взыскании   алиментов  и алиментных обязательствах. О них и пойдёт речь ниже.

Основу всех дел о  взыскании   алиментов  составляют  алименты  на содержание детей. Обращаться в суд имеет право тот из родителей, с кем проживает ребенок, и у кого он фактически находится на содержании. Обычно суды присуждают  алименты  в части от всех доходов одного из родителей. На практике это или 1/3 или 1/4, чаще 1/4. Если же родитель официально не работает, то суд может присудить  алименты  в твёрдой денежной сумме (фиксированная цифра). Право на  алименты  существует до совершеннолетия ребёнка. Если ребёнок после 18-ти лет продолжает учиться на дневной форме обучения, то право на  алименты  продолжается до окончания учёбы либо до достижения 23 лет. Правда, в таком случае, придётся обращаться в суд повторно.алименты в запорожье

С 8 июля 2017 семейное законодательство дополнено нормой, согласно которой тот из родителей или других законных представителей ребенка, вместе с которым проживает ребенок, имеет право обратиться в суд с заявлением о взыскании алиментов в размере: на одного ребенка — 1/4 на двух детей — 1/3, на трех и более детей — 50% (ранее было 30%) заработка (дохода) плательщика алиментов, но не более 10 прожиточных минимумов на ребенка соответствующего возраста.

При назначении  алиментов  в Запорожье, суды, как правило, учитывают материальное состояние плательщика  алиментов , наличие у него других иждивенцев и состояние его здоровья.

Следует отметить, что многие путают  взыскание   алиментов  с иными дополнительными расходами на ребенка. Семейный кодекс гласит, что дополнительными расходами на ребенка (взыскиваются дополнительно к  алиментам ) являются расходы связанные с болезнями или травмами ребенка, развитием его индивидуальных способностей (внешкольные «кружки», секции и т п).

Помимо детей, право на  алименты (содержание)  может иметь также один из супругов. Главным условием для этого является нетрудоспособность того, кто претендует на  алименты  и наличие у второго из супругов финансовой возможности платить  алименты . Подобные дела очень индивидуальны и имеют массу подводных камней. Как правило, суды охотнее всего присуждают  алименты  на содержание женщин, которые находятся в отпуске по уходу за ребёнком, но только до окончания такого отпуска.

Не стоит забывать и про обязанность детей содержать своих нетрудоспособных родителей. В данном случае все довольно просто – суд может обязать совершеннолетних детей платить нетрудоспособным и нуждающимся в содержании родителям  алименты . Дополнительно родители имеют право взыскивать с детей часть расходов на лечение.

Помимо судебного есть ещё и договорной способ урегулирования алиментных отношений. Супруги, родители и дети могут заключать договоры, в которых указывать форму и размер  алиментов , а также любые другие обязательства подобного рода. К сожалению, такие договоры встречаются довольно редко и, чаще всего, вопросы, касающиеся  алиментов , решаются через суд.

Стоимость услуг по  взысканию   алиментов  в юридической компании Черкашина И.И. следующая: стоимость составления и подачи искового заявления об  алиментах  в суд  — 1500 грн, участие в 1 судебном заседании (вместе с заявителем либо без) — от 1500 грн.

Также Вы можете записаться на юридическую консультацию к адвокату по вопросам  алиментов , в ходе которой сможете получить ответы на эти и другие вопросы: Как подать на  алименты? Сколько стоит суд по  алиментам? Какой размер  алиментов  на ребенка или размер  алиментов  на нескольких детей? Как увеличить размер  алиментов? Как уменьшить размер  алиментов? Сколько  алиментов  будет платить неработающий? Есть ли уголовная ответственность за неуплату  алиментов и иные вопросы.

Наиболее часто задаваемые вопросы:

Как определить размер  алиментов ?

Размер  алиментов  определяется судом и может быть установлен либо в части от заработка плательщика, либо в твёрдой сумме.

Какую сумму  алиментов  назначает суд?

Если ранее законодательно размер алиментов не был установлен, то с 8 июля 2017 семейное законодательство дополнено нормой, согласно которой тот из родителей или других законных представителей ребенка, вместе с которым проживает ребенок, имеет право обратиться в суд с заявлением о взыскании алиментов в размере: на одного ребенка — 1/4 на двух детей — 1/3, на трех и более детей — 50% (ранее было 30%) заработка (дохода) плательщика алиментов, но не более 10 прожиточных минимумов на ребенка соответствующего возраста.

Какой минимальный размер  алиментов  в Украине?

Размер  алиментов  не может быть меньшим, чем 50 процентов прожиточного минимума для ребёнка. Прожиточный минимум в таком случае зависит от возраста ребёнка. Данное нововведение принято в 2017 году, а до 8 июля 2017 года, минимальный размер алиментов составлял — 30 прожиточного минимума на ребенка соответствующего возраста.

Можно ли изменить размер  алиментов , установленных судом?

Если после назначения  алиментов  материальное состояние или состояние здоровья плательщика  алиментов  или ребёнка существенно изменились, то суд имеет право изменить размер ранее присуждённых  алиментов  как в сторону увеличения так и уменьшения.

Как произвести индексацию  алиментов?

Индексация  алиментов  производится в том случае, если они были присуждены в твёрдой денежной сумме и при условии, что индекс инфляции за предыдущий месяц превысил 1%. По сути, алименты  индексируются так же, как и зарплаты. Индексацию должна проводить Государственная исполнительная служба. Если она это делать отказывается, то необходимо обращаться в суд.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (5 оценок, среднее: 4,80 из 5)
Загрузка...

©2024 Codevery. Все права защищены